Make your own free website on Tripod.com
Home | Topics | Multimedia | Presentors | About Us | Shoutout Page

The Student's Notebook of Dagohoy

VIDEO #2: POPULASYON

Enter subhead content here

 
Mga Polisiya sa Pangkalahatan:
 
Ang bawat bahagi at pahina (kabilang ang mga sulat, mga larawan at mga video) na napapaloob sa site na ito, kabilang ang mga links na ginawa ng Web Team ay pagmamay-ari ng Pangkat Dagohoy. Ang mga ito ay karapatang-ari ng Dagohoy at ang pagkuha, pagkopya ng anumang ideya o nasusulat mula sa web site na ito ay mahigpit na tinututulan at hindi pinahihintulutan hanggang walang pormal na permiso o pasubali sa Web Team ng Dagohoy.
 
Mga alituntunin sa mga Video clips:
 
Bawat video clip na narito sa buong site ay pag-mamay-ari ng Pangkat Dagohoy at di pinahihintulutang maggamit/makopya ng walang pormal na pasubali sa Web Team.
 
Mga alituntunin sa mga Larawan:
 
Ang lahat ng mga larawan (clip art o tunay na kuhang-larawan) ay pagmamay-ari ng Pangkat Dagohoy at di pinahihintulutang maggamit/makopya ng walang pormal na pasubali sa Web Team.
 
Mga alituntunin sa Guhit-Pulitikal:
 
Ang lahat ng mga guhit-pulitikal at ang ipinapahayag nitong mensahe ay mga palagay lamang ng mga taga-guhit. Ang mga ito ay pagmamay-ari ng Pangkat Dagohoy at di pinahihintulutang maggamit/makopya ng walang pormal na pasubali sa Web Team.
 
Mga alituntunin sa mga sulat:
 
Ang lahat ng mga nasulat o nabanggit sa buong proyektong ito, nakasalin sa wikang Tagalog ay karapatang-ari ng Pangkat Dagohoy at di pinahihintulutang maggamit/makopya ng walang pormal na pasubali sa Web Team.
 
-- KASUNDUAN --
 
PAG-UUNAWA:
 
Matapos mong malaman ang aming mga polisiya, ikaw ay pumapayag sa lahat ng alituntuning nasasaad sa oras ng pagpasok dito sa web site. Lahat ng mga nilalaman nito (sulat, larawan, video at mga guhit) ay hindi maaaring magamit laban sa Pangkat Dagohoy o sa Web Team.
 
MGA KARAMPATANG PARUSA:
 
Ang sinumang mapatunayang kumopya o gumamit ng mga nilalaman ng site na ito, sa lahat ng kaparaanan at sa lahat ng uri ng dahilan ay mananagot sa aming guro sa Araling Panlipunan na si Bb. Magdalena Maro.
 

Enter supporting content here

This website is a subsidiary of The 4 Dagohoy Online Network. All texts, photos and videoclips are all owned by The 4 Dagohoy Online. 2005 All rights reserved The 4 Dagohoy Online. Copyright 2005.