Make your own free website on Tripod.com
Home | Topics | Multimedia | Presentors | About Us | Shoutout Page

The Student's Notebook of Dagohoy

POPULASYON

Patuloy ang paglobo ng populasyon sa Pilipinas. Patuloy ang pagdami ng ating lahi ngunit, gumaganda ba ang kalidad ng pamumuhay?

PANGUNANG SALITA:
 
Sa isang bansang patuloy na ginugupo ng kahirapan tulad ng Pilipinas, malaking balakid sa pag-unlad ang di mapigilang paglobo ng populasyon. Noong mga unang panahon, tinatayang 500,000 lamang ang nakatira sa pulu-pulong lupaing ito at mahigit ilang daang milyong taon ang lumipas, lumobo ito sa 84 milyon. Kung sa unang tingin, ang ganito karaming katao ay sapat na upang patuloy na mapaunlad ang isang bansa. Ano pa ba ang hahanapin, lubos-lubos ang yamang tao ngunit hindi ganito ang nangyayari.
 
Paano nga ba nakaapekto ang laki ng populasyon at pangangasiwa rito sa pag-unlad ng isang bansa? Halimbawa, sa isang ordinaryong pamilyong Pilipino na may 8 anak at kumikita ng hindi tataas ng 150,000 sa isang taon, ang laki ng pamilya ay lubhang nakasasagabal. Hindi pantay ang distribusyon ng kita at hindi naipagkakaloob lahat ng pangunahing pangngangailangan ng mag-anak. Kung kaya't ang malaking populasyon ay isang malaking hadlang sa isang nagdarahop na bansa.
 
KAHULUGAN:
 
Ang literal na pakahulugan ng populasyon ay pagtatayang dami ng bilang ng tao sa isang nabanggit na lugar. Tumutukoy rin ito sa mga nakatira sa isang lugar.
 
Papaano naman masasabing lumulobo na ang populasyon ng isang lugar? Halimbawa naglagay ka ng 3 pares na goldfish sa isang aquarium na kasinlaki ng isang 1/8 illustration board. Makalipas ang ilang taon, sabay-sabay na nagsipagluwal ang mga ito ng tig-sasampung anak. Sa tingin mo ba na ang ganoon karaming isda ay kasya pa sa ganoong kaliit na tirahan? Ganoon din sa populasyon. Malaki ang kinalaman ng laki o lawak ng lugar sa pagkakapantay nito sa dami ng taong naninirahan.
 
KASALAKUYANG KALAGAYAN SA PILIPINAS:
 
Katulad ng mga unang nabanggit, ang Pilipinas ay kahanay ng Tsina, Indonesya at iba pang mga bansang may malalaking populasyon pagdating sa dami ng tao. Humigit-kumulang 84 milyon na ang populasyon rito at ito'y inaasahang hahantong sa 100 milyon pagdating ng taong 2014. Hindi ba't malaki na ang agwat ng populasyon sa laki at lawak ng Pilipinas? Hindi ba't hindi na sila nagkakatugma? Kung kaya't ang Pilipinas ay patuloy na lolobo kapag hindi pa nagpatupad ng mga tunay na pagkokontrol sa pag-aanak.

This website is a subsidiary of The 4 Dagohoy Online Network. All texts, photos and videoclips are all owned by The 4 Dagohoy Online. 2005 All rights reserved The 4 Dagohoy Online. Copyright 2005.